Vámi poskytnuté osobní údaje správce zpracovává především k provedení opatření přijatých před uzavřením pracovní nebo jiné obdobné smlouvy s Vámi.

Pro výběrové řízení na uvedenou pracovní pozici jsou nezbytné údaje uchazeče: jméno, příjmení, kontaktní údaje, dosavadní pracovní praxi a její podrobnosti, zkušenosti a dovednosti. Ostatní údaje zaslané uchazečem jsou dobrovolné.

Některé identifikační a kontaktní údaje zpracovává společnost UNEX a.s. a UNEX Slévárna s.r.o. (dále jen jako „správce“) také na základě svých oprávněných zájmů. Za oprávněný zájem se považuje zpracování identifikačních a kontaktních údajů, jakož i informací o průběhu procesu náboru, k zefektivnění procesu náboru, k provedení analytických a statistických činností, pro zachování integrity dat a odstranění případných duplicit. Taková data budou odosobněna (pseudonymizována), šifrována a případně dále zabezpečena tak, aby byla maximálně chráněna práva a svobody subjektů údajů. Toto zpracování nebude mít důsledky pro subjekty údajů a nebude jinak zasahovat do jejich soukromí.

Pokud se kdykoliv rozhodnete z výběrového řízení odstoupit ještě před jeho ukončením správcem, můžete tak učinit a požádat o smazání svých osobních údajů. Smazáním svých osobních údajů dojde k nenávratnému smazání všech Vámi zaslaných údajů včetně všech doplňujících údajů osobního charakteru přidané správcem, kromě poznámek, které jsou výstupem a záznamem o průběhu výběrového řízení a neobsahují žádné osobní údaje.

Pro účely zpracování údajů firma UNEX a.s. a UNEX Slévárna s.r.o. využívá softwarové nástroje třetích stran, které respektují platné právní předpisy týkající se zpracování osobních údajů.

Zpracováním osobních údajů vzniká právo:

  1. Na přístup k osobním údajům.
  2. Na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů.
  3. Na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovány protiprávně.
  4. Na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech.
  5. Na přenositelnost údajů.
  6. Vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad soukromými zájmy nebo právy a svobodami, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci.
  7. Obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pro další informace o zpracování údajů správcem, případně pro požadavek na výmaz osobních údajů se obraťte na personální oddělení správce, a to e-mailem na adresu personalistika__at__unex.cz.